GOOD IDEAS

GOOD IDEAS
We all make mistakes and experience disappoinment. Sometimes our biggest regret is that we can’t undo the past. It’s like concrete that has hardened and can’t be reshaped.

 

We all make mistakes and experience disappoinment. Sometimes our biggest regret is that we can’t undo the past. It’s like concrete that has hardened and can’t be reshaped.

Mọi người đều phạm sai lầm và trải qua sự thất vọng. Đôi khi, cái nuối tiếc lớn nhất của chúng ta là chúng ta không thể lập lại chuyện đã rồi. Điều ấy giống như một khi bêtông vừa đông cứng xong thì không thể nào được thay đổi trạng thái.

Thực hiện : GV Lương Ngọc Thành